Sofá Tar

Tamanhos: L x P x A (Largura x Profundidade x Altura)
1,80 x 1,00 x 0,95
2,00 x 1,00 x 0,95
2,20 x 1,00 x 0,95
2,40 x 1,00 x 0,95
2,60 x 1,00 x 0,95
2,80 x 1,00 x 0,95